ŘÍMSKÁ REPUBLIKA, ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ

29. října 2008 v 9:30 |  Dějěpis
Dodatek ke starověkému Římu:
osídlení
 1. praobyvatelé = LIGUROVÉ - hlavním střediskem byl Janov
 2. Na ostrovech sídlili SARDOVÉ, KORZOVÉ
 3. ITALICKÉ KMENY - 2. tis. př. n. l., např. LATINOVÉ, UMBROVÉ = indoevropané
další osídlení:

 1. ETRUSKOVÉ - 1. tis. př. n. l.
 2. ŘEKOVÉ A FÉNIČANÉ - 8. stol př. n. l.
 3. KELTOVÉ (Galové) - 5 st. př. n. l. → osidlovali sever Itálie kolem řeky Pád, tzv. Předalpská Gálie
reforma - SERVIA TULLIA - podle tradice předposlední římský král. Rozdělil obyvatelstvo Říma podle bydliště do 4 místních TRIBUÍ. Zařadil obyvatelé do 5 majetkových tříd bez ohledu na původ


Roku 510 př. n. l. byl vyznán poslední Římský král TARQUINIUS SUPERBUS a Řím se stal republikou.

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA

Republika - RES PUBLICAE = VĚC VEŘEJNÁ
PLEBEJOVÉ si prosadili finkci TRIBUNA LIDU, který měl právo "VETO"
Jsou sepsány zákony 12 desek
4. st. př. n. l - sňatkové právo Plebejů s Patricií
Vzniká NOBILITA - spojení bohatých Patriciů s bohatými Plebeji (úřednická honorace)

→ Římská republika byla formálně demokratickým státem svobodných občanů
→ Zdrojem a nositelem svrchované moci byl podle tradice Římský lid (populus - romanus)
→ Římské občanství bylo privilegiem

ÚŘADY, ÚŘEDNÍCI
 • lidové shromáždění
 • senát
 • volení úředníci
úředníci
 • dva konzulové; voleni na rok, měli politickou a soudní moc a byli nejvyššími veliteli vojska
 • diktátor volen v době válečného ohrožení Říma, volen na půl roku, měl neomezenou moc
otroctví
 • na počátku pro dluhy, podzěji byli otroky váleční zajatci (otroků přibývá)


ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ

Rané císařství (27 př. n. l. až 68 n. l.)

OCTAVIUS
 • vládl v období 27 př. n. l. - 14 př. n. l.
 • upevnil císařskou moc, měl v rukou nejvyšší úřady (republikánské a císařské)
 • získal titul AUGUSTU = vznešený, posvátný
 • jeho vláda je označována jako PRINCIPÁT (Princeps = první muž ve státě, první mezi sobě rovnými)
 • zahraniční politika: války s GERMÁNY; Římský mír - "Pax roman" = mír vynucený a zajištěný silou římských zbraní
 • za jeho vlády se uskutečnila v roce 9 př. n. l. známá Bitva u TEUTONBURSKÉHO LESA → Římané poraženi Germány
 • velký rozvoj umění, především tzv. "zlatý věk poezie" - Vergilius, Horatius, Ovidius
TIBERIUS
 • vláda v období 14 n. l. - 37 n. l.
 • byl to adoptivní syn OCTAVIANA AUGUSTA
 • měl tvrdý postup vůči senátu - měl mnoho nepřátel
 • uplatňoval zákon o urážce majestátu
 • od r. 26 n. l. zpravoval říši z ostrova Capri
KALIGULA
 • vláda 37 n. l. - 41 n. l.
 • jeho přezdívka byla "BOTIČKA"
 • měl náznaky duševní choroby
 • jeho helsem bylo: "Ať si nás nenávidí, jen když se nás bojí"
 • nutil senátory, aby chodili jako psi po čtyřech
 • všechny ženy byly jeho majetkem
 • rodiny musely chodit na popravy svých rodinných příslušníků
 • měl chrám se svou sochou, která měla každý den stejné oblečení jako on
KLAUDIUS
 • vláda 41 n. l. - 54 n. l.
 • byl považován za podivína
 • jeho učitelem byl TACITUS
 • zajímal se o kulturu
 • jeho vláda je brána jako pozitivní (zásobování Říma, silnice, vodovody, vysušení bažin aj...)
 • císařské úřady obsadil odborníky
 • jeho manželkou byla MESSALINA (vedla prostopášný život - měla spoustu milostných dobrodružství)
 • v zahraniční politice: za jeho vlády byla dobyta velká část Británie (kolonie LONDINIUM - dnešní Londýn); v Germánii COLONIA AGIPPINA - dnešní Kolín nad Rýnem)
 • byl otráven svou ženou AGRIPINOU
 • jeho čtvrtá manželka prosadila na trůn svého syna z prvního manželství NERONA - ten jí dal v roce 59 zavraždit
NERO
 • vláda v letech 54 - 68
 • vládou se nezabýval
 • vraždami se zbavil své matky, odpůrců i rodinných příslušníků (př. SENECA - sebevražda)
 • považoval se za nejlepšího herce, umělce i sportovce
 • r. 64 velký požár Říma, z jeho založení ovinil křesťany, a to je počátek jejich prvního pronásledování
 • r. 68 spáchal sebevraždu
 • Neronem vymřela JULSKO - KLAUDIJSKÁ dynastie
2. vrcholné císařství

→ po Neronově smrti se na trůnu vystřídali během jednoho roku 3 císařové
→ trůnu se nakonec zmocnil VESPASIANUS
→ jím začíná vláda dynastie FLAVIOVCŮ po nich dynastie ANTONIOVCŮ (např. císařové TRAJÁNUS, HARDYÁNUS, MARKUS AURELIUS)

3. pozdní císařství
→ období 3. - 5. století n. l.

DIOKLECIÁN
 • upevnil vládu (jeho vláda označována jako Dominát = způsob vlády, kdy je císař jediný neomezený vládce - vyvozeno od slova Dominus což znamená Pán všech lidí)
 • zavedl Adoraci -= pokleknutí a líbání císařova roucha
 • přijal spoluvladaře a rozdělil říši na Západní a Východní
KONSTANTIN VELIKÝ
 • R. 313 VYDÁNÍ EDIKTU MILÁNSKÉHO → zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími
 • r. 330 založil druhé hlavní město Konstantinopolis (Cařihrad)
 • po Konstantinově smrti:
  → upevňování vlivu křesťanské církve
  → stěhování národů
  → pronikání Germánů do římské říš (r. 455 Řím dobyli Vandalové)
  → r. 395 po smrti císaře THEODOSIA byla římská říše rozdělena na dvě části:
  A) VÝCHODOŘÍMSKOU - méně barbarských útoků, méně krizí v hospodářství, rozvoj obchodů, hlavní město Konstantinopolis
  B) ZÁPADOŘÍMSKOU - vlna povstání, pustošivé vpády barbarů, hlavní město ŘÍM, r. 476 - říše ovládnuta Germány.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Eduard Nud Eduard Nud | E-mail | 4. dubna 2010 v 20:42 | Reagovat

Někde jsem četl, že změna republiky v císařství byla nutná. Aby se zvýšila životní úroveň říše, musela se osvobozovat nová území. Co si budeme povídat, víme o tom svoje. V tak velké říši republikánské zřízení prostě nestačilo.

Jako první císař je zde jmenován Octavius, ale jako první změnu prosazoval sám veliký Caesar, ano, ten, jenž miloval sličnou Kleopatru z Egypta. Jenomže jeho republikánští odpůrci si císařství nepřáli a milého Caesara jednoduše propíchli.

Na jeho počest se ale jeho jméno Ceaser dostalo do latinského slovníku jako císař. Takže když v historickém filmu někdo provolá Ave Ceaser, nevelebí Caesara jako Křesťané Ježíše Krista nebo fašisté Adolfa Hitlera, ale pouze zdraví: Nazdar, císaři.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama