Český stát v rozkvětu, PŘEMYSLOVCI

27. června 2008 v 7:48 |  Dějěpis
→český stát byl považován za součást římské říše
→ Český kníže Vratislav II. za pomoc císaři dosáhl královského titulu - ůouze pro vlastní osobu. Čechy již tehdy neplatily císaři lenní poplatek, ale český panovník měl povinnost účastnit se slavnostních aktů při říšském dvoru i vojenských výprav s náležitým počtem vojáků. Od poloviny 13. století jako přední kurfiřt volil krále římské říše.
→ Kníže Vladislav II. se s císařem účastníl druhé křížové výpravy a pomáhal mu v bojích s lombardskými městy. Za statečný boj o Milán byl v Řezně v roce 1158 povýšen na krále pro sebe i své nástupce. Vladislav II se před koncem svého života uchýlil do kláštera na Strahově, aby pojistil nástupnictví svému synovi. Záměr se ale nezdařil, neboť nastaly dlouhé spory o trůn. Vzniklo dokonce nebezpečí, že z Moravy bude ustaveno území (tzv. markrabství) přímo závislé na císaři. Český stát opět zesílil v době tzv. posledních Přemyslovců.
PŘEMYSL I. OTAKAR
(1197-1230)
 • Němci zvaný Otakar
 • v období 1173 - 1179 pobýval ve vyhnanství na dvoře míšeňských Wettinů, kde si bere r. 1178 za manželku Adlétu Míšeňskou, kterou po 20 letech manželství zapudí.
 • Spolu mají 4 děti - z nichž neznámější je dcera Markéta
 • podruhé se Přemysl žení s Konstancií Uherskou s níž má dětí devět → nejznámější jsou Václav (budoucí následník trůnu) a Anežka = sv. Anežka Česká
 • r. 1212 získal od cíaře tzv. zlatou bulou sicilskou řadu různých výsad pro český stát; tato listina potvrzovala právo českých panovníků na titul královský, přičemž král z přemyslovského rodu měl být vždy v Čechách volen. Od té doby byl král povinen složit císaři pouze lenní přísahu věrnosti a byl přijat mezi římská knížata; česká koruna tím nabyla zvláštního postavení v říši, hlavně z důvodu, že vedlejší větve rodu vymřely a král mohl klidně zabezpečit nástupnictví svému synovi Václavovi I. - to mu následně zajišťuje v r. 1216 (v budoucnu tak bude uplatňován při volbě českého krále princip prvorozenosti)
 • Zlatá bula taktéž určuje hranice Českého království
 • r. 1228 nechává svého syna korunovat českým králem a o 2 roky později umírá. Pohřben je v chrámu sv. Víta.
 • z dob vlády tohoto krále pochází i znak českého království - stříbrný lev v červeném poli
VÁCLAV I.
(1230 - 1253)
 • Václav I. učinil z českého království jež jeden z předních státních celků střední Evropy
 • Na jeho dvoře hráli značnou úlohu cizinci přivolaní z Německa, jejich počet a význam stoupal spolu s rychlým rozvojem kolonizace venkova a zakládáním nových měst. Zvláště v trhových podhradních osadách v Praze, Brně, Olomouci i Znojmě nechyběli četní cizinci.
 • Již ve 12. století vznikla v Praze zvláštní židovská osada a němečtí kupci založili cizineckou obec
 • Za Václava I. vznikla i celá nová čtvrť svatohavelská. Král ji spolu se staršími osadami dal obehnat zdí a nadal jí právy městskými
 • Tak bylo ustaveno Staré město Pražské
 • Malá Strana vznikla zanedlouho a Nové Město až za Karla IV
 • Při králově dvoře šlechta navykla západní rytiřské vzdělanosti. Stavěla nové zděné hrady na těžko dostupných místech, dávala jim německá jména a sama se po nich nazávala - Rožmberkové, Valdštejnové, Pernštejnové, Švamberkové, apod. - podle cizích vzorů užívala erbů. K takto bohatnoucí vyšší šlechtě se připojovala šlechta nižší pocházející ze svobodnách lidí v zemi.
 • Také duchovenstvo si od počátku 13. století vymohlo svobody. Církev se u nás rozvinula zakládáním četných klášterů. Vedle řádu benediktinského bohatly ve 12. století řády cisterciácké, premonstátské, johannitské, templářské. Více jak třetina půdy se dostala do vlastnictví církve. Od 13. století vznikaly i u nás žebravé řády. Sama druhá dcera Přemysla I. Anežka založila samostatných řád křížovníků s červenou hvězdou a věnovala se zdravotní péči pro chádé a nemocné.
 • Za vlády Václava I. došlo k vpádu Tatarů do střední Evropy. Tataři plenili Polsko, Moravu, Uhry. Zvláště bylo zpustošeno Slovensko. Tataři sice brzy odtáhli, ale zpustošené kraje se jen pomalu vzpamatovávaly. Do země, tehdy zvláště na Slovensko, byli voláni noví obyvatelé, zejména Němci. Po úbočích Karpat postupovali od východu ze Sedmihrad až na Moravu rumunští pastevci, zvaní Valaši.
PŘEMYSL OTAKAR II.
(1253 - 1278)
 • jeho první manželkou byla Markéta Babenberská
 • druhou manželkou byla Kunhuta Uherská
 • Kunhuta → narozena r. 1244, byla dcerou ruského knížete Rostislava Michajloviše Haličského a Anny Arpádovny Uherské. Po smrti Přemysla Otakara II. se znovu provdá za Záviše z Falkenštejna. Umírá r. 1285
 • za jeho vlády v druhé polovině 13. století vstoupil český stát výrazně do evropaské politiky
 • ještě za života otce byl Přemysl rakouskými stavy prohlášen za dědice vymřelého rodu babenberského. Získal i Korutany, Kraňsko a marku vindickou.
 • stal se po svém otci českým králem
 • na babenberské dědictví si však činil nárok i uherský král. V boji s ním přemysl II. své zděděné území obhájil. Zmatky v Německu mu dovolily osadit bývalé staufské Chebsko. Střetl se znovu s uherským králem Štěpánem a ovládl na čas i Bratislavu, Nitru a města v severních a západních Uhrách.
 • svou zahraniční politiku opíral o bohatství české země, značné příjmy plynuly králi ze stříbrných dolů v okolí Jihlavy i z nových pětadvaceti měst, která založil, např.: BUDĚJOVICE, KOLÍN, CHRUDIM ČÁSLAV, PÍSEK....
 • přemysl Otakar II. stavěl okázalé hrady - Bezděz, zřizoval kláštery př. Zlatá koruna, které rovněž byly jeho politickou oporou
 • země za jeho vlády rozvketla, zvelebilo se zemědělství, řemesla i obchod.
 • staral se také o vzdělání, při chrámech svatovítském a vyšehradském vznikly znamenité školy
 • pro svou udatnost a bohatsví byl nazýván králem "železným a zlatým"
 • r. 1254 vydal v českém státě židům velké privilegium, které jim povolovalo obchod s penězi a zabezpečovalo ochranu jejich majetku.
 • Přemysl II. doufal, že svůj politický vzestup dovrší získáním císařské koruny. Ale říští kurfiřti si nepřáli mocného panovníka a místo českého krále zvolili Rudolfa Habsburského. Rudolf nejprve zaměřil svou pozornost na alpské země, o něž chtěl rozšířit své rodové území. Vyzval Přemysla II. na tažení proti Prusům, aby se alpských zemí vzdal. Když ten odmítl, začala válka.
Na Rudolfově straně: král uhrský, šlechta rakouská, štýrská a korutanská, dokonce se k němu připojily i některé panské rody v českých zemích, v čele s mocným jihočeským rodem Vítkovců (v erbu měl rod znamení růže) - Rožmberků.
Rudolf ovládl Rakousy až k Vídni a přiměl Přemysla, aby se zvdal všech alpských zemí. K rozhodné bitvě mezi oběma soupeři došlo poblíž dolního toku řeky Moravy - na Moravském poli u Suchých Krut v roce 1278.
Přemysl byl poražen a v boji zahynul, zemřel předčasně - jeho synovi a nástupci bylo teprve osm let.
Šedesátiletý Rudolf vtrhl na Moravu a vzal si ji na pět let do zástavy jako válečnou kořist.
Svou dceru Gutu zasnoubil s mladým kralevicem Václavem, jemuž stanovil za poručníka a zároveň za správce Čech markraběte braniborského Otu, jeho strýce.
Doba Oty Braniborského patří k tmavé etapě českých dějin (léta 1281 - 1282). Panstvo se snažilo z úpadku silné královské moci získat co nejvíce pro sebe, vyvolávalo i konflikty s Otou. Braniboři se stavěli jako ochránci zájmů koruny, avšak počínali si v zemi jako lupiči. Svědčila o tom vyůálená města, kláštery, chrámy, objevil se hlad a mor. Tehdy vznikla dojemná píseň "SVATÝ VÁCLAVE, VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ, UTĚŠ SMUTNÉ,ODEŽEŇ VŠE ZLÉ!"
Mladého Václava uvěznil Ota na hradě Bezdězi, později ho odvezl do Branibor. Nestaral se ani o jeho vzdělání, ani o jeho zdraví.
Česká šlechta se tehdy spojila s městy na obranu českého státu. Podařilo se jim přimět braniborské vojsko k odchodu, získat zpět Moravu a uvést na trůn Václava II. Od té doby se musel král dělit o vládu se šlechtou a dbát na její názory.
Václavovi bylo tehdy 12 let a potřeboval mít k vládě rádce. Tím se stal představitel mocného rodu Vítkovců Záviš z Falkenštejna, který se oženil s Kunhutou. Záviš obnovil pořádek v zemi a stal se hlavou protihabsburské strany. Našel i důvěru Václavovu. Pro domnělé úklady o trůn byl však Záviš zajat a v roce 1290 pod hradem Hluboká popraven.
VÁCLAV II.
(1278 - 1305)
 • 1. manželka Guta Habsburská
 • 2. manželka Eliška Rejčka
 • Eliška Rejčkanarozena 1288, dcera Přemysla Velkopolského a Richenzy Švédské. Jejím druhým manželem se stal Rudolf Habsburský, český král, který zemřel 1307. Ona sama pak umírá roku 1335.
 • za jeho vlády se český stát opět zotavil a nebývale povznesl, přispěly k tomu zejména nově otevřené stříbrné doly v Kutné Hoře, ale způsobila to i moudrá politika mladého krále
 • Povolal v Zlach mincovníky dal ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře razit nové peníze, pražské groše - na jejich uvádění v život se podíleli i italští odborníci.
 • král se rád obklopoval básníky, většinou německými, bohoslovci a učenými lidmi
 • chtěl zřídit v Praze univerzitu, a i když se mu to nepodařilo, podpořil aspoň klášterní a kapitulní školy
 • český stát ztratil země alpské, v nichž vládl Rudolfův syn Albrecht, který se stal i římským králem. Proto se zájem Václavovy zahraniční politiky obrátil na sever, do Polska. Polsko bylo tehdy rodzrobeno na malá svářící se knížectví. Roku 1291 ovládá Krakow a když v roce 1300 vymřela přímá linie Piastovců, nabídla některá tamější knížata korunu Václavovi, který byl ve Hnězdně korunován Polským králem, a tak na čas vznikla velká říše česko-polská.
 • v roce 1301 vymřel v Uhrách slavný rod Arpádovců a nabídli korunu Václavovi II. Ten ji přijal pro svého syna, tehdy dvanáctiletého Václava. Takový vzestup moci českého státu se stal nebezpečným moci římské říše. S podporou papeže se proti němu postavil Albrecht Habsburský (r. 1304 se pokusil zmocnit kutnohorských dolů vojenským tažením - tento pokus mu však ztroskotal.) a žádal, aby se Václav vzdal Polska a Uher. Když i uherští šlechtici začali Václava opouštět, odvezl král svého syna do Čech.
 • v naději doufal ve spojenectví s králem francouzským a když se postavil proti němu i v Polsku Vladislav Lokýtek, chystal se Václav k obraně Čech a Polska. Vpád Albrechtův před Kutnou Horou sice v roce 1304 odrazil, ale protiútoku se již nedočkal. Podlomené zdraví mu vyměřilo pouze krátký život.
 • Václav byl citlivý a psychicky nevyrovnaný člověk, největších úspěchů dosáhl diplomatickou cestou, patřil k 7 kurfiřtům, kteří volili římského panovníka. Umírá v roce 1305 ve třiceti třech letech na tuberkulózu.
VÁCLAV III.
 • r. 1301 jeho otec pro něj získal uherskou korunu a Václav byl korunován jako Ladislav V.
 • musel hledat smír s králem římským, ale chystal se na výpravu do Polksa
 • na cestě se s vojskem zastavil v Olomouci a tam byl úkladně zavražděn r. 1306
 • Václavem III. vymřel přemyslovský rod po meči.
 • po diplomatické porážce v Uhrách, Václav - Ladislav musel r. 1304 Uhry potají opustit a brzy poté se svatoštěpásnké koruny vzdal.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 ..... ..... | 25. března 2009 v 15:44 | Reagovat

Panebože trapko ani nevíš jak to bylo tak laskavě sklapni, děkuji ;)

2 jana jana | E-mail | 22. dubna 2009 v 14:36 | Reagovat

je to bajěčny text ale davejte něco  takoviho  i u jinych osobach

3 jana jana | E-mail | 22. dubna 2009 v 14:38 | Reagovat

no viš jak to byl dobry text

4 gfnbs gfnbs | 20. září 2009 v 18:33 | Reagovat

hjjht

5 gfnbs gfnbs | 20. září 2009 v 18:34 | Reagovat

dsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

6 gfnbs gfnbs | 20. září 2009 v 18:34 | Reagovat

asdg

7 gfnbs gfnbs | 20. září 2009 v 18:35 | Reagovat

ags

8 gfnbs gfnbs | 20. září 2009 v 18:35 | Reagovat

asg

9 Mrs.Andrew Mrs.Andrew | Web | 24. února 2010 v 18:36 | Reagovat

dobrý

10 juli juli | 28. března 2010 v 14:12 | Reagovat

Děkuji moc, velice mi to pomohlo :-)

11 Asa Asa | 29. července 2010 v 19:16 | Reagovat

17 MP3 zdarma od Záviše najdete na http://mp3.izdarma.cz/detail/mp3-ke-stazeni-zdarma/zavis-mp3/

12 no ty vole no ty vole | E-mail | 3. ledna 2011 v 18:48 | Reagovat

no ty vole

13 Lol Lol | 13. dubna 2011 v 18:01 | Reagovat

je tosuper ;)

14 Monča Monča | E-mail | 28. března 2013 v 13:48 | Reagovat

Super akorát by tam mohl bejt sv. Václav 1

15 ZdenekV ZdenekV | E-mail | 17. ledna 2017 v 18:32 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na historia.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

16 WaclawD WaclawD | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 13:19 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama