Čína období starověku a středověku

5. května 2008 v 8:36
→ 2. důležité řeky Číny: Jang-c´t´iang, Žlutá řeka
→ Nejstarší důkazy o HOMO SAPIENS SAPIENS na území Číny pocházejí z oblasti Liou - Jang, kde byla nalezena lebka stará 67 000 let. Přeedchůdci "moderních lidí" HOMO ERECTUS žili na území Číny již v době 2,24 milióny až 250 000 lety. Podle legend byli prvními vládci Číny TŘI VZNEŠENÍ A PĚT VLADAŽŮ (bohové a mýtické bytosti). Kolébkou čínské civilizace se stala Žlutá planina při středním a dolním toku Žluté řeky a území táhnoucí se na jih až k řece Chuaj.
→ Na úrodné a zavlažované půdě se rozvinulo obilnářství, které zajišťovalo severní Číně kulturní prvenství mezi ostatními oblastmi země - její všestranný ekonomický a kulturní vzestup se odehrál zhruba mezi 2. a 3. tisíciletím př. n. l. Postupně vznikaly státy i v ostatních oblastech
→ klimatické podmínky bránily většímu pohybu obyvatelstva: (sever - vnitrozemské podnebí, jih - vlhké tropické podnebí, to vše způsobovalo značné rozdíly v životních zvycích, jazyce a kultuře jednotlivých států).
Nejstarší kulturní památky: Zápisy hisorika, Knihy písní, Knihy proměn, Pět klasických knih, Letopis Jaro a podzim
Nerostné bohatství: význámná je těžba soli (přímořský stát Čchi)
POLITICKÝ VÝVOJ ČÍNY
→ Lze jej charakterizovat jako nepřetržitý proces sjednocování menších celků ve větší, které se pak znovu rozpadaly a znovu sjednocovaly. Po období mytologických císařů, je historicky doložené království ŠANGŮ (18 až. 11. století př. n. l.), které je možno považovat již za určitou formu státu).Usídlili se podél Žluté řeky v době mezi 8 a 12. stoletím. Nástupnictví na trůn se již řídilo přesnými pravidly (mladší bratr po starším, později syn po otci). Za dynastie Šangů byl dovršen proces přechodu k usedlému zemědělství, rozvinut obchod a kulturní zvyky. Jediným hlaním městem se stal An - Jang.
DYNASTIE ČOU
 • za jejich vlády přišel další sjednocovací pokus
 • byly to bojovné západní kmeny, které zaútočily na provincie Šan-si a Šen-si - zmocnily se rozsáhlých území ovládaných dříve Šangy a v roce 1022 př. n. l. se jim podařilo sjednotit prakticky celou severní Čínu. Hlavní město přenesly do Si-anu (provincie Šen-si)
 • Jedná se o jednu ze tří legendárních dynastií (další dvě byly SIA a ČOU)
 • vládli do 5 století př. n. l. ale jejich autorita byla postupně podemleta.
 • z dynastie Čou údajně pocházel i známý čínský filozof KONFUCIUS (je mu připisováno dílo "Jaro a podzim". (Kronika líčí dějiny státu Lu - vlast Konfucia, v letech 722 až 481 př. n. l. a vypočítává třicet šest vražd vládců a vyvrácení 52 států. Postupně, jak se zmenšoval počet států, jejich soupeření se stávalo dravější a boje krutější. Proto od roku 453 př. n. l. hovoříme o období válčičích států).
DYNASTIE ČCHIN
 • kolem roku 221 př. n. l. poprvé v dějinách Číny došlo k vytvoření jednotného centralizovaného státu
 • ještě 8 let po dobytí moci Čchinové nařizovali v boji proti konzervatismu pálit všechny klasické knihy, které mohly oživovat rodovou tradici
 • šlechta byla všude vyřazena ze státní samosprávy a nahrazena jmenovanými úředníky
 • významnou součástí těchto reforem bylo sjednocení písma, měr a vah, sjednocení rozchodu kol, výstavby silnic aj.
 • války a nákladné stavby vyřerpávaly stát natolik, že bylo třeba zvyšovat daně - to vedlo k silné nespokojenosti všech společenských vrstev v roce 2007 př. n. l. vlna velkých povstání nakonec dynastii Čchin svrhla.
DYNASTIE CHAN (206 př. n. l. - 220 n. l)
 • Období, kdy vládla tato dynastie bývá často nazýváno jako stříbrný věk čínských dějin
 • dokázala politickou jednotu čínského státu udržet a stabilizovat
 • za této dynastie byl dovršen proces sjednocení Číny
 • byl dobudován centralizovaný stát s jednotnou konfuciánskou ideologií
 • vládcové této dynastie posilovali centrální moc zavedením státního monopolu na železo, sůl a ražbu mincí
 • přibližně od roku 120 př. n. l. se podařilo prostřednictvím Velké hedvábné cesty přes Střední Asii spojit oba konce asijského kontinentu
 • rychlý přechod půdy do soukromého vlastnictví vedl k posilování bohaté vrstvy statkářů, zchudlé rolnictvo se zadlužovalo a upadalo do otroctví.
 • sociální napětí vyústilo v povstání a občanskou válku, která trvala až do roku 35 n. l., kdy se jednomu z potomků zakladatele dynastie Chan podařilo dostat se na trůn a potlačit odstředivé tendence v čínských oblastech ; začalo období tzv. východníchn či pozdních Chanů (25 až 220 př. n. l.). V tomto období začínal hrát významnější úlohu čínský jih s dostatkem rýže a nerostným bohatstvím. Původností své kultury vytvářel protiváhu čískému severu, neustále roztříštěnému a kulturně ovlivňovanému barbarskými nájezdy. Pod vlivem Číny se dokonce i v Japonsku rozvíjí zemědělství a řemeslná výroba a vznikají první státy.
 • Za dynastie Chan se vytvořily v Číně společenské vztahy, které je obtížné charakterizovat, v literatuře jsou označovány jednou jako "asijský výrobní způsob" , jindy jako "asijský feudalismus".
Hospodářský vývoj Číny byl založen na využití zavlažování v zemědělství. půda byla dlouho v dědičném vlastnictví šlechty a občiny. Do soukromého vlastnictví začala přecházet až po vzniku centralizovaného státu.
Obchod byl málo rozvinut, a proto až do 5 st. Př. n. l. neexistovaly v Číně peníze. V životě společnosti se dlouho udržovaly patriarchální vtahy. Náboženské představy - velmi dlouho se udržovalo zbožňování panovníka.
Změny společenských vztahů vedly k sestavení prvních písemných zákoníků vedly k sestavení prvních písemných zákoníků (6 st. př. n. l.)
Hospodářský vzestup v Číně byl provázen rozvojem kultury a filozofie. Nejvlivnějším filozofickopolitickým myslitelem byl:
KONFUCIUS (Kchung-c´- 551 až 479 př. n. l. )
podařilo se mu myšlenkově spojit historickou tradici se současností
 • napsal letopis "Jaro a podzim"
 • jeho myšlení položilo důraz na ideál morálně dokonalého muže - vládce
 • doporučoval, aby se na vládě podílelo více lidí
 • díky jeho žákům se stalo konfuciánství trvalou součástí čínského uvažování
Jiný směr čínského myšlení představuje TAOISMUS, který je snad ještě starší než konfuciánství. TAOISMUS položil důraz na přirozenost a nezasahování. Jeho základem se stala starobylá přírodní filozofie, podle niž pohyb světa určují dva principy:
1. princip mužství, světla, pevnosti atd...
2. princip ženství, měkkosti, tmy atd., stojící v protikladu a vzájemně se doplňující.
Čína se stala v počátcích středověku jednou z nejvyspělejších zemí světa a jí také vděčí svět za řadu věděckých a technických vynálezů. Současně se tento centralizovaný byrokratismus stával brzdou individuální podnikavosti, tolik potřebné zvláště v počátcích kapitalismu. Nakonec způsobil, že v Číně nedošlo k vědecké revoluci 16. a 17 st. jako v Evropě, a Čína se tak stala zaostalou zemí, které se zmocnily koloniální mocnosti.
Období dynastie Chan se stalo vzorem, ke kterému bylo třeba se vždy vracet. Dynastií Chan otřáslo teprve velké lidové povstání tzv. žlutých turbanů v roce 184 n. l., z kterého se již dynastie nemohla vzpamatovat. V roce 221 n. l. se Čína rozpadla na několik států. Teprve v roce 581 došlo k novému sjednocení země dynastií SUEJ a od roku 618 dynastií TCHANG. K novému sjednocení země přispěl podstatně vliv buddhismu, který otevřel Číně možnosti čilých styků s ostatními buddhistickými zeměmi. Právě za období vlády těchto dynastií prožívá Čína zlatý věk.
DYNASTIE TCHANG
 • za této dynastie se Čína stala kulturním centrem celé Asie.
 • potřeby buddhistické náboženské propagandy vedly k vynálezu tisku z dřevěných desek, který byl později zdokonalen zavedením pohyblivých typů písma; Čínská kultura ovlivnila i vyzvoření tibetského státu.
 • dynastii Tchang nakonec svrhla rolnická povstání, z nichž nejvýznamnější bylo povstání generála AN-LU-ŠANA.
Ze vzájemných bojů vyšel vítězně Čao-Kchuang-Jin, který založil mocnou dynastii sug.
DYNASTIE SUNG (960 až 1279 n. l.)
 • Sungské období patří k nejslavnějším obdobím v dějinách Číny
 • v tomto období došlo k nebývalému rozvoji vědy a techniky který vedl k vynálezu střelného prachu, kompasu, velkých vodních hodin aj.
 • růst zemědělské a řemeslné výroby umžoňoval rozvoj vnitřního i zahraničního obchodu, který se soustřeďoval do velkých měst a přístavů
 • vláda Sungů byla nepřetržitě ohrožována ze severu barbarskými kmeny§v roce 1127 n. l. bylo dobyto hlavní město KChaj-feng na Žluté řece a Sungové byli nuceni přenést své sídlo do Chang-Čou. Ustavičné zvyšování daní na obranyschopnost země, vnitřní rozpory a nepokoje podlamovaly moc dynastie Sung a nakonec přispěly k tomu, že se Čína stala snadnou kořistí Mongolů.
MONGOLOVÉ
 • Mongolové nebyli pospolitý národ, spíše šlo o roztroušené kočovné kmeny. Sjednotil je až ve 12. století ČINGISCHÁN.
 • Na konci 13. století smetli všechny barbarské státy.
 • zmocnili se nejen celého území a podnikli i námořní útok na Japonsko a Indonésii
 • vytvořili rozsáhlé impérium, které spojovalo Čínu s ostatními asijskými zeměmi a Evropou.
 • I když po dobytí Číny Mongolové převzali část čínské kultury, svou kočovnou identitu si zachovali.
 • Mongolskou dynastii svrhl v roce 1368 rolník ČU JÜAN-ČANG a zložil dynastii Ming.
DYNASTIE MING
 • za této dynastie byl odstraněn národnostní útlak, ale sociální postavení čínských rolníků a řemeslníků se mnoho nezlepšilo
 • vláda se v tomto období vyznačovala vekou podezíravostí vůči obyvatelstvu a neobyčejnou krutostí
 • Čína byla na začátku 15. století největší asijskou námořní velmocí
 • vnitropolitické potíže způsobené pokračujícími boji se severními sousedy, vnitřní nepokoje, přeložení hlavního města do Pekingu i jeho výstavba vedly k zastavení námořních cest
 • Čína se uzavřela do sebe.
 • Dynastie Ming v roce 1644 byla svržena stejně jako jiné dynastie - rolníckým povstáním a byla vystřídána nadvládou Mandžuů.
Mandžuská dynastie přijala dynastické označení čching a vládla až do roku 1911, kdy byl svržen poslední císař monarchie PCHU-I a byla založena republika.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 pnjrzpw pnjrzpw | E-mail | Web | 11. června 2009 v 15:38 | Reagovat

WyZbdX  <a href="http://mapdbamtqotr.com/">mapdbamtqotr</a>, [url=http://miiqaflgjoho.com/]miiqaflgjoho[/url], [link=http://nuizqsejhtrz.com/]nuizqsejhtrz[/link], http://ythzekdbxzem.com/

2 MaikelA MaikelA | E-mail | 16. ledna 2017 v 18:20 | Reagovat

I found this page on 18th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama