Vznik a vývoj člověka

3. dubna 2008 v 9:10 |  Dějěpis
Na vývoj člověka mělo rozhodující vliv přírodní prostředí → prudké poklesy teplot - měly vliv na rostlinstvo i zvířenu; tímto mnoho druhů vyhynulo (teorie velkého třesku "BIG BANG")
LIDSKÁ SPOLEČENSTVÍ
Od předků zdědili chopnost vidění a držení předmětů - to vše vedlo k používání nástrojů. Nejdříve šlo o náhodně uchopený kámen či větev, později záměrně vybraný nebo uzpůsobený nástroj a nakonec vědomě vyrobený nástroj. Teprve však výroba nástrojů, založená na tradici učit se a učit jiné tyto nástroje vyrábět předpokládala vznik lidského společenství. Ta si také vynucovala péči o potomky - to vedlo ke vzniku rodiny, sdružujících jiné generace, ve které nepřetržitou rodovou linii zajišťovala žena: MATRIARCHÁT.
Biologicky se začal člověk vyčleňovat ze živočišné říše již na konci třetihor, kdy se od čeledi antropoidních opic PINGIDAE vyčlenili tzv HOMINIDAE → zde je patrná změna ve stavbě pánve a dolních končetin, což umožnilo napřímení a jiný druh pohybu.
K hominidům se dnes počítají tři rody: - RAMAPITHECUS, AUSTRALOPITHECUS A HOMO →další biologické změny: zvětšení mozkovny a zvětšení mozku. Další vývoj vedl ke změnám, kterými se rod HOMO rozčlenil na druhy a rasy. Tyto změny měly pravděpodobně podíl v přechodu k masité potravě, která ovlivnila některé funkce lidského organismu včetně mozku.
Další faktory, které měly vliv na vývoj člověka byly: 1. rozvoj funkční schopnosti lidské ruky => vytvořily se předpoklady postavením palce proti prstům. 2. vznik řeči, jako nástroje lidské komunikace.
Vznik řeč velmi blízce souvisel se vznikem a rozvojem lidského myšlení. Na hominizačním procesu vedoucím ke vzniku dnešního typu člověka se podílely čtyři faktory: přírodní, biologické, sociální a kulturní.
Základní mezníky: Vzpřímení postavy, vznik kráčivé nohy, zvětšení a zkvalitnění mozku, vytvoření ruky jako orgánu práce, vznik řeči a myšlení a společenský způsob života. Z tohoto hlediska rozlišujeme ve vývoji člověka 3 druhy:
A) HOMOHABILIS - člověk zručný → kosterní nálezy z v. Afriky ukazují jeho podobnost se staršími formami AUSTRALOPITHECA a mladšími formami PITHECANTROPA
B) HOMOERECTUS - člověk vzpřímený → zde patří PITHECANTROPUS, SINANTROPUS, ČLOVĚK HEIDELBERGSKÝ
C) HOMOSAPIENS - člověk rozumný → ČLOVĚK STEINHEMSKÝ, NEANDERTÁLSKÝ, PALESTINSKÝ a HOMOSAPIENSSAPIENS - člověk moudrý
Dějiny pravěku můžeme rozčlenit podle způsobu opatřování potravy nebo podle způsobu opatřování potravy.
Podle způsobu opatřování potravy dělíme dějiny pravěku na:
A) Období přisvojovacího hospodářství→ začalo vznikem člověka a trvalo až do vzniku zemědělství - 9 až 7 tisíciletí př. n. l. na Předním Východě a v Evropě až do 5. tisíciletí př. n. l. Lidé si v přírodě přisvojovali jen to co jim sama poskytovala, živili se sběrem a lovem (př. rybolov). Od 9. až 7. tisíciletí př. n. l. začal člověk postupně do přírody zasahovat, začal pěstovat kulturní rostliny, chov domácích zvířat. Ze začátku kombinace zemědělské výroby se sběrem a lovem, později zemědělská výroba začala produkovat přebytky. Vznik zemědělství začal prostou ochranou kulturních rostlin a pokračoval přes pěstování na jiných plochách, přes přípravu půdy, orbu až po udržování a zvyšování úrody závlahami atd... Toto období odpovídá životu v tlupách či stádech.
B) Období výrobního hospodářství→ vede k rozvoji rodového zřízení s matriarchálními rysy, výroba relativního přebytku potravin umožňující specializaci člověka, vznik řemesel a obchodu vede k patriarchátu a nakonec postupně tím jak tato společenská dělba práce vytváří základy civilizace založené na soukromém vlastnictví a vzniku státu se rodové zřízení úplně rozpadá. Tento proces je řazen do pol. 4. tis. př. n. l.
Podle použitého materiálu k výrobě nástrojů pak dělíme dějiny na:
A) Dobu kamennou (do 3500 př. n. l.)
B)Dobu bronzovo (od 3500 př. n. l. - do 1100 př. n. l.)
C) Dobu železnou (od 1100 př. n. l. - dodnes).
Starší doba kamenná (Paleolit)
od vzniku člověka do 10.000 př.n.l. - dělí se na:
1. Nejstarší paleolit (2,5 mil - 600.000 let př. n. l.) → první kamenné nástroje vyráběné štípáním a otloukáním dvou stejně tvrdých kamenů
2. Starý paleolit (600.000 let - 250.000 let př. n. l.) → štípané kamenné nástroje, pěstný klín
3. Střední paleolit (250.000 - 40.000 let. př. n. l.) → chladnomilná mamutová fauna, specializované kamenné nástroje (nože, škrabadla, hroty), zpracování kůže, dřeva, kostí
4. Mladý a pozdní paleolit (40.000 - 10.000 let př. n. l.) → homo sapiens sapiens, vedle specializovaných kamenných nástrojů i nástroje kostěné, čepelová technika, lov velkých savců (kůň, bizon, mamut, nosorožec, medvěd), jeskynní malby, ozdobné předměty, první obytné stavby.
Na konci paleolitu se diferencují (rozdělují) rasy a člověk osídluje všechny světadíly.
Střední doba kamenná (mezeolit)
10.000 - 7.000 př. n. l.
Jde o závěrčnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodřáství - počátky zemědělské výroby, člověk používá luk a šíp, objevuje oheň, vyrábí mikrolity (drobné nástroje), používání kombinovaných nástrojů.
Mladší a pozdní doba kamenná (neolit, chalkolit)
7.000 - 3.500 př. n. l.
→ počátky výrobního hospodářství, uskutečnil se první velký skok v dějinách NEOLITICKÁ REVOLUCE→ vznik zemědělství→ položila základy ke vzniku zemědělských civilizací. (Zemědělství - žárové "vypalování" , kopaničářské "okopávání")
Mladší a pozdní doba kamenná zahrnuje 2. významná období:
7.000 - 5.000 př. n. l. →NEOLIT
5.000 - 3.500 př. n.. l. →CHALKOLIT neboli ENEOLIT, který završuje celý pravěký vývoj člověka a jeho přechod ke starověkým městským civilizacím.
Vývoj neolitických a chalkolitických kultur
→ přináší svědectví o strukturálních změnách nejstarších zemědělských společenství. Nejdříve k zemědělství dospěly ta společenství na jejichž území se vyskytovaly plodiny a byly zde příznivé podmínky k chovu domácích zvířat i dobré podmínky k pěstování. Zemědělství se patrně vyvinulo na úpatích předoasijských pohoří a dál se šířilo po celém Blízkém a Středním východě - do povodí Eufratu a Tigrisu, Syropalestinské pohoří na středoíránksou náhorní planinu a dále ke Kaspickému moři. V Egyptě, který byl osídlen již od Paleolitu se zemědělství rozšířilo o něco později, protože se zde nevyskytovaly domestikované plodiny ani zde nebyly příznivé podmínky pro pěstování, ani chov dobytka. Zvířata a zemědělství bylo přeneseno z Předního východu, stejně jako do Egejské oblasti, na Balkán a odtud později i do Evropy. Neolit je období, kdy vznikají první počátky zemědělské výroby a končí zemědělskou výrobou produkující přebytky. Společenství v neolitu vyráběla a pěstovala jen pro sebe, neexistovala směna. V Chalkolitickém zemědělství se již vyráběly přebytky. Vznik zavlažování umožnil i vznik zemědělství i v Mezopotámii, která trpěla nedostatkem voních srážek. Základem mezopotámského hospodářství bylo od počátku chrámové zemědělství. Pro chalkolitické společenství je také typická specializace a dělba práce, která přinesla rozvoj emesla a obchodu. Toto období tvoří přechod mezi neolitickými samozásobitelskými kulturami a starověkou městskou civilizací. Materiální kultura se vyznačuje:
Bohatší keramikou, litými nebo kovovými nástoji a zbraněmi, oděvy, stavbou obydlí (stavby obydlí - např. dlouhé domy pořád se přistavovalo, stavěli stavby z velkých kamenů tzv. Megality: 1. Menhiry, 2. Dolmeny, 3. Kromlechy.
Náboženství:
Kult předků ustupuje kultu plodnosti (př. Věstonická Venuše) což souvisí s rozvojem zemědělství. Přírodní i společenské jevy jsou nadále vysvětlovány nadpřirozenými jevy. Oběť bohům dostala formu podílu na úrodě, změnila se i představa o posmrtném životě. Dříve se do hrobu dávala jen základní výbava, ale v chalkolitu se již dávaly milodary a keramika, nejspíš aby byla naplněna jídlem na cestu do záhrobí.
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Nálezy nejstarších forem člověka pocházejí převážně z jižních stepních oblastí, hlavně z východní Afriky (Australopithecus).
Mladší typy člověka vzpřímeného (PITHECANTROPA A SINANTROPA) máme doloženy z Afriky, Asie i Evropy. V Evropě k nim řadíme také člověka Heidelbergského (název podle místa nálezu blízko německého města Heidelberg). Ještě mladší typ člověka byl objeven v údolí Neandertál blízko města Dusseldorf → člověk Neandertálský. Tento typ člověka později doložen také nálezy z Evropy, Asie a Afriky. U nás pozůstatky nalezeny v Gánovcích na Slovensku a v jeskyni Šipka u Štramberka, na Moravě. NEANDERTÁLSKÝ ČLOVĚK → poslední typ člověka, který je označován za Pračlověka.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (623)
Zobrazit starší komentáře

601 inagy3 inagy3 | E-mail | Web | 14. února 2018 v 10:33 | Reagovat

My novel time
http://date.inc.xblog.in/?entry.nayeli
  free dating and sex japanese dating design invitations how to start online dating free chat video

602 ursulaib2 ursulaib2 | E-mail | Web | 17. února 2018 v 0:17 | Reagovat

Late-model devise
rpg na android fazer conta na play store definition de androide apps for phones on the android free latest apps for android
http://sexgames.android.tobuy.in/?epoch.marlee
wallpaper images removeapp from android device google play am nhac free android game download mobile free strategy games android

603 cliffordza3 cliffordza3 | E-mail | Web | 18. února 2018 v 20:19 | Reagovat

Rejuvenated net invent:
http://jennie.post1.telrock.org

604 alanlq69 alanlq69 | E-mail | Web | 20. února 2018 v 11:38 | Reagovat

Fresh launched porn milieu  
http://femdom.adultnet.in/?madyson
  erotic photoshoot korean erotic movie prince erotic city erotic books korean erotic

605 MarianoFus MarianoFus | E-mail | Web | 21. února 2018 v 2:05 | Reagovat

I'm sorry for off-topic, I'm considering about making an instructive internet site as a student. Will possibly begin with submitting interesting facts such as"On average, 100 people choke to death on ball-point pens every year."Please let me know if  you know where I can find some related information such as right here

http://apapun.xyz/1769+buy-custom-essays-1617/
http://www.kursy-kursk.ru/essay-services-writing-assignments-have-under-no-55

606 Raymondfot Raymondfot | E-mail | Web | 22. února 2018 v 8:50 | Reagovat

【裊裊間串燒酒場】─桃園居酒屋│桃園串燒│桃園清酒│桃園酒場│桃園日式居酒屋 http://yakitori-izakaya.com/

607 tabathabi69 tabathabi69 | E-mail | Web | 22. února 2018 v 14:04 | Reagovat

My new work:
http://corine.projects.telrock.org

608 juanitals1 juanitals1 | E-mail | Web | 24. února 2018 v 7:47 | Reagovat

Modern net programme:
http://gilda.web.telrock.net

609 normajo4 normajo4 | E-mail | Web | 25. února 2018 v 3:23 | Reagovat

Free gay images  
http://gayfiles.xblog.in/?profile_rashad
  william gay gay line joan jett gay gay wrestlers free gay chat rooms

610 Johnnyglale Johnnyglale | E-mail | 28. února 2018 v 1:17 | Reagovat

PolarisBiosEditor 1.6.7 - прошиваем видеокарты AMD

С помощью Polaris Bios Editor 1.6.7 модифицируем оригинальный BIOS AMD видео карт нажатием всего одной кнопки софта "one click"! Подробнее в видео:  https://www.youtube.com/watch?v=Rg-oh_HK-KU

611 GblBypoke GblBypoke | E-mail | Web | 28. února 2018 v 1:20 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">viagra</a>
viagra generic
<a href="http://freeerectilepills.com/">cialis</a> OK’

612 hectorcj16 hectorcj16 | E-mail | Web | 4. března 2018 v 17:40 | Reagovat

My new time
top 10 free android rpg games live mobile tv android temple run game for android download online tv channels free whatsapps para android
http://erotic.apps.android.blogporn.in/?page.maura
free pictures google play app for free download photo wallpaper free video player software adult free sex dating

613 Charles Charles | E-mail | Web | 6. března 2018 v 14:11 | Reagovat

It is rare for me to uncover something on the web thats as entertaining and intriguing as what you have got here. Your page is sweet, your graphics are great, and whats much more, you use source that are relevant to what youre saying. That you are undoubtedly one in a million, well done!

614 MariaAtrok MariaAtrok | E-mail | 7. března 2018 v 0:13 | Reagovat

When you are just a step away from the grade and you need to achieve upper position, what you need is you desire someone to help you to prepare the assignments and help you to achieve it. That someone can be the online essay writing services.
<a href="https://customessaywriting.science/paper-writing/00393-academic-term-papers.html">Here</a>

615 Edwardvox Edwardvox | E-mail | Web | 8. března 2018 v 2:40 | Reagovat

金合發線上娛樂城 http://online-entertainment-city.com/

616 REMONTon REMONTon | E-mail | Web | 10. března 2018 v 18:53 | Reagovat

Real news without censorship Latest news of USA. We n we publish all of them current and advanced news USA, estimates experts. All negative on earth exists with the quiet tacit consent of the indifferent. No one provides us with incentives. We are Volunteers. We are building a civil society. The people are the bearer of sovereignty and the only source of power. No one can usurp power. Useful topics - Opinion <a href=http://www.Remmont.Com>South-sudan Finance</a>

<IMG>http://remmont.com/wp-admin/images/1.gif alt=Donbass border=10 height=90 width=240</IMG>

617 CarlosShiex CarlosShiex | E-mail | Web | 12. března 2018 v 6:25 | Reagovat

Основные отличия этой группы инструментов: Маркировка ножей состоит из двух чисел. <a href=https://youmet.ru/shop/stanok_dlya_proizvodstva_profilya_evroshtaketnik/stanok_dlya_proizvodstva_evroshtaketnika/>оборудование для производства металлического штакетника</a> Расстояние от упора до резца 90 мм.

618 LmmBypoke LmmBypoke | E-mail | Web | 13. března 2018 v 22:07 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">viagra</a>
low price viagra
<a href="http://viagracefo.com/">viagra generic online</a> OK’

619 OtelOvert OtelOvert | E-mail | Web | 14. března 2018 v 17:17 | Reagovat

Недорогой отель рядом с центром Нижнего Новгорода. Ближайшая станция метро недалеко от гостиницы, что позволяет попасть в центр города за 10-15 минут. Гостиница располагается в Нижнем Новгороде рядом с ЖД вокзалом и стадионом.
- hotel52.ru -  

http://hotel52.ru - Отель в Нижнем Новгороде

620 detectiver detectiver | E-mail | 15. března 2018 v 0:58 | Reagovat

Услуги частного детектива

Предоставляем полный спектр детективных услуг
Наши плюсы: Всегда озвучиваем возможности и информацию как есть, наши цены в 2-3 раза ниже чем у большинства конкурентов, огромный опыт и запас креатива, делаем то, что многие считают невозможным.
Не берем предоплат, не занимаемся высасыванием денег. Консультация бесплатно.

1. Пробив абсолютно любой информации
Пробив по мобильным системам (детализация, паспортные данные, определение местоположения)

Спектр услуг:
Сбор абсолютно любой информации о человеке
Определение местонахождения человека по номеру телефона
Детализация звонков и смс
Информация из почт и социальных сетей
Выявление факта супружеской неверности
Розыск должников
Розыск имущества должника
Розыск безвести пропавших людей
Розыск родственников и людей с которыми утеряна связь
Розыск мошенников
Проверка образа жизни ребенка
Помощь родителям (уход из дома, правонарушения, наркомания)
Услуги по выявлению фальшивых невест
Содействие адвокатам
Помощь в уголовном расследовании, сбор доказательств
Сбор компромата

Сбор информации о юридических лицах
Проверка персонала

Обеспечение анонимной связи и информационной безопасности
Контроль мобильного телефона
Защита компьютерной техники
Восстановление утерянной информации

Оказание юридической помощи
Оказание коллекторских услуг

Контакты:
+79180520135 - (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram     - @RFDetective
почта        - RFDetektiv@gmail.com

621 GntGuern GntGuern | E-mail | Web | Sobota v 23:48 | Reagovat

<a href="http://prinivilbuyusa.com/">generic cialis</a>
prinivil buy
<a href=http://prinivilbuyusa.com/>online cialis</a> OK’

622 francisov60 francisov60 | E-mail | Web | Úterý v 16:41 | Reagovat

Adult blog with daily updates
   sex man pictures margitsziget hotel gay sex with older men  
http://feminisation.xblog.in/?view.alycia
  malГ© penisy speech therapists finding bra size sexy attires ayn rand virtue of selfishness sex toy for penis free porn old man and teen nirvana seeds bubblelicious

623 Joseph Joseph | E-mail | Web | Středa v 0:23 | Reagovat

Actually its referred to as Search engine optimization that when i search for this post I found this web page at the top of all web pages in search engine.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama