Klasická kultura, Starověké Řecko

15. dubna 2008 v 8:44 |  Dějěpis

STAROVĚKÉ ŘECKO

První, kdo ve středomoří úspěšně využili předností civilizace železné doby, byli Féničané. Ještě úspěšnější však byli Řekové, kteří osídlili Egejskou oblast a mohli navázat na vyspělé kultury minojskou (20 - 13. stol. př. n. l.) a mykénskou (16. století př. n. l. ).
Na sklonku 1. tisíciletí př. n. l. přišly do Řecka ze svernějších blastí Balkánského poloostrova další řecké kmeny - DÓRŮ - jejich rodové zřízení se postupně rozpadalo. Vznik řecké kultury se mohl opírat o celou oblast Egejského moře.
Období mezi 11. - 8. stoletím př. n. l.
Zde se Řecká společnost začala rychle měnit. Zdrojem obživy bylo - zemědělství, obchod a řemeslo. V zemědělské výrobě se začalo rozšiřovat pěstování oliv a vinné révy. Ve zpracování kovů začalo převažovat železo těžené z místních ložisek. Velmi rychle se začalo rozvíjet hrnčířství, textilní výroba, koželužství a zpracování dřeva.
Rozvoj zemědělství, řemesla obchodu vedl k majetkové diferenciaci. Řecká společnost byla pravděpodobně někdy kolem roku 800 př. n. l. na prahu vzniku měst a státu. Rychlý rozvoj styků s Blízkým východem (Sýrie, Fénicie, Malá Asie...) umožňily již v 9. století př. n. l. převzít fénickou abecedu, kterou si pak přizpůsobili.
Již v nejstarším období byly položeny základy tzv. městských států (POLIS). Mezi řeckými státy vznikaly na jedné strně četné spory i ozbrojené konflikty, ale na druhé straně existovala mezi nimi i jistá solidarita (např. poskytnutí podpory povstání maloasijských řeckých měst proti perské nadvládě).
Řecká města spojoval společný kult bohů:
Jméno (Řecko)Jméno (Řím)PříbuznostVlastnostiAtributy
AFRODITAVENUSDcera Dia a DionyBohyně lásky a krásyrůže
APOLLÓNAPOLLO
Syn Dia a bohyně Léto,
sestra Artemis
Bůh světla a krásy,
věštby a básnického umění,
výtvarného umění a hudby
vavřín, lyra a flétna
ARTEMISDIANA
Dcera Dia a Léty,
sestra Apollóna
Bohyně lovušípy
ATHÉNAMINERVADcera Dia a Métidy
Bohyně moudrosti, spravedlnosti,
bojovnosti, ochránkyně mužů
přílba, kulatý štít, kopí
ÁRESMARSDyn Dia a HéryBůh válkyVenuše
DÉMÉTÉRCERESDcera Króna a RheieBohyně úrody,rolnictví a dárkyně hosp. plodinkoš na hlavě, věnec
DIONYSOSBAKCHUSSyn Dia a Semelyveselý bůh vína a radovánekštíty vináren
HÁDÉSPLUTO
Syn Krona a Rheiy,
bratr Dia a Poseidona
bůh podsvětí, vládce mrtvýchroh hojnosti, čapka od Kyklopů
HÉFAISTOSVULCANUSSyn Dia a Hérybůh ohně a kovářstvíEtna, výzbroj pro Achillea
HÉBEHÉBEDceraDcera Dia a Hérybohyně mládíNektar, ambrosie
HÉRAJUNODcera Krona a Rheiybohyně manželství, ochránkyně ženžezlo a diadém, granátové jablko
HÉRAKLESHERCULESSyn Diův a Alkmeninslavný mýtický hrdina a polobůhLyra, topol
HERMÉSMERCURIUSSyn Dia a Atlantovy dcery Maieposel bohů, ochránce obchodníků a poutníkůMerkurova hůl
POSEIDONNEPTUNUSDiův bratr, syn Krona a Rheiebůh moří a oceánůzobrazován na kašnách
ZEUSJUPPITERSyn Krona a Rheievládce bohů, nejvyšší bůhOrel, blesky, hromy, Diův chrám, socha Dia Olympského
Jejich obyvatelé navštěvovali společná poutní místa, věštírny, místa sportovních her (Apollónova věštírna v Delfách, olympijské hry v Divě svatyni v Olympii)....
SPARTA
Byl to významný stát, který vznikl na Peloponésu. Spartské zemědělství bylo soběstačné. Styk s ostatními státy byl silně omezen. Razili mince ve zlatě (stříbrné mince byly zakázány. Aby byli Sparťané připraveni kdykoliv zasáhnout proti vzpourám podmaněného obyvatelstva, stali se z nich prakticky "vojáci z povolání". K tomu byla zaměřena celá výchova hochů a dívek.
ATHÉNY
Byl to silný městský stát, který vznikl v Attice. Hluboké sociální rozdíly a napětí hrozily výbuchem otevřeného povstání, proto provedl aténský nejvyšší úředník SOLÓN v roce 594 př. n. l. důležité reformy:
 • združení dlužního otroctví a umožnění rolníkům, kteří padli do otroctví se z něj vykoupit
 • bohatí řemeslníci a obchodníci byli zrovnoprávněni se šlechtou
 • svobodné obyvatelstvo bylo rozděleno do 4. tříd podle majetku
Síla aténského státy se projevila již na přelomu 6. a 5. století př. n. l. v obranných válkách s Peršany. Ti byli poraženi roku 490 př. n. l. u Maratónu, roku 480 př. n. l. u Thermopyl a Salaminy a roku 479 př. n. l. u Plataj.
Hospodářsky a vojensky silné Atény sdružily kolem sebe okolo sta řeckých měst a vytvořily roku 478 př. n. l. aténský námořní spolek. Každý člen spolku byl povinen přispívat k budování silného spolkového loďstva. Spolkovému loďstvu se pak podařilo několikrát Peršany porazit a v roce 449 př. n. l. byli Peršané nuceni uzavřit s Aténami mír.
Mocenské spory mezi Aténami a Saprtou vedly k dlouhotrvající peloponéské válce 431 - 404 př. n. l. Začala střetem Atén a Korintu o nadvládu v západním a severním Řecku a na korintské šíji. Korint naléhal na Spartu, která se ho ujala vypověděla válku Aténám, válka skončila jejich porážkou, ale i Sparta z ní vyšla velmi oslabena. Po porážce Athén se stala v %Recku nejsilnějším státem Sparta => HEGEMONIE (nadvláda Sparty). Spory mezi řeckými městy pokračovaly i po jejím skončení v 1. polovině 4. století př. n. l. Do těchto sporů se vměšovali i Peršané. Řecká města vytvářela různé dočasné spolky, až v roce 338 př. n. l. byla přemožena silnějším makedonským soupeřem.
Severní makedonské kmeny byly Řeky považovány za barbary, protože byly na nižší civilizační úrovni - živili se pastevectvím a zemědělstvím a rodové zřízení se u nich rozpadalo později. Hospodářský a politický rozvoj Makedonie dostal nové podněty za vlády FILIPA II. (359 - 336 př. n. l.). Ten zreorganizoval armádu, žěžkooděnou pěchotu přebudoval na makedonskou falangu. Nad Řeckými městy zvítězil - obrannou politikou, podplácení, pomluvy, využívání sociálního napětí. v r. 338 př. n. l. zvítězil na Athénami a Thébami v bitvě u Chaironeie a donutil je uznat jeho nadvládu.S nimi se následně dohodl na společném boji proti Persii. => vytvořil s nimi korintský spolek. Ve vnitřních záležitostech podrobeným státům ponechával zdánlivou samostatnost. R. 336 př. n. l. byl Fioip zavražděn uprostřed válečných příprav.
Filipovy cíle uskutečnil až jeho syn ALEXANDR MAKEDONSKÝ (336 - 323 př. n. l.)
 • dobyl přední Asii, Egypt - r. 332 př. n. l.
 • po prážce preské armády pronikl s vojskem do Střední Asie a Západní Indie
 • dobyl také r. 331 př. n. l. Mezopotámii (porazil znovu Perského krále v bitvě u GAVGAMEL)
 • stal se tak na krátkou dobu hlavo největší říše
 • r. 323 př. n. l. umírá
 • po jeho smrti nastaly spory o trůn a říše se začala rozpadat na menší státy (Makedonie, Sýrie, Egypt atd...).
 • v r. 333 bitva u Issu - Peršané poraženi
Výboji Alexandra Makedonského přivedly řeckou kulturu do styku s kulturním dědictvím starých civilizací a zahájily období tzv. HELÉNISMU (prolínání řecké kultury s kulturou Asijskou). V této době se objevil nový soupeř Řecka - říše Římská. Ta se zmocnila roku 148 př. n. l. Makedonie, o dva roky později i Řecka. Postupně upadaly pod nadvládu Říma ostatní helénistické státy a v roce 30 př. n. l. byl připojen také Egypt. Středomořská civilizace tak vytvořila další mocnou říši - ŘÍŠI ŘÍMSKOU.
Známé dílo helénistického období RHODSKÝ KOLOS - jeden z divů světa; centrem Helénismu byl ostrov RHODOS.
pozn: HEINRICH SCHLIEMANN → německý obchodník a amatérský archeolog - objevitel TRÓJE.
Rozkvět Řecka v době klasické:
→ v řeckých městských státech dovedli číst a psát téměř všicni svobodní občané.
1. FILOZOFIE - láska k moudrosti (SOFISTÉ - učitelé moudrosti; trávili svůj čas na cestách, a za peníze učili bohaté mladíky základům práva, politiky a rétoriky). Významní filozofové: PROTÁGORAS →" Člověk je vírou všech věcí"; SOKRATES→ "Vím, že nic nevím"
2. DĚJEPISECTVÍ - HERODOTOS OTEC HISTORIE
3. LÉKAŘSTVÍ - HIPPOKRATES - dodnes platí jeho lékařská přísaha
4. ARCHITEKTURA: Slohy: • Dórský; •Jónský; • Korintský
5.SOCHAŘSTVÍ: •Ideál lidské dokonalosti, • Spolupráce ATLET, LÉKAŘ, UMĚLEC - discobolos; •sochy byly z vápence, mramoru, bronzu,
Sochaři: FEIDIAS - socha DIA
ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY
Šlo o konflikt mezi Perskou říší a Řeckem.
5. významných událostí těchto válek:
 1. 50 př. n. l. - povstání Řeckých obcí na pobřeží Malé Asie; pomoc poskytly Athény a perský král DAREIOS I. využil povstání jako záminku k tažení proti Řecku.
 2. 492 př. n. l. - perská výprava do Řecka nedorazila; vojsko bylo zničeo bouří u mysu ATHOS (loďstvo)
 3. 490 př. n. l. - bitva u MARATHONU; Peršané táhli přšs KIKLADSKÉ ostrovy na ATHÉNY v bitvě Athéňané zvítězili (marazónský běh)
 4. 480 př. n. l. - bitva u THERMOPYL (horský průsmyk); Řekové se marně snažili zadržet Peršany, po lstivém útoku do zad zůstal v průsmyku Spartský král LEONIDAS s 30é Sparťany - Všichni padli.
 5. 480 př. n. l. - námořní bitva u ostrova SALAMÍNY; Perské loďstvo bylo poraženo azbytek pěšího Perského vojska byl poražen v bitvě u PLATAJ v roce 479 př. n. l. Řekové zvítězili a Perský král uznal nezávislost Maloasijských Řeků.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (360)
Zobrazit starší komentáře

301 JthasvnaistE JthasvnaistE | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 18:42 | Reagovat

cash payday loans
<a href="https://installmentloannbbm.com/">online payday loans</a>
debt free
<a href=https://installmentloannbbm.com/>online payday loan</a>

302 Dbsggspeany Dbsggspeany | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 22:38 | Reagovat

payday loans
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday loans online</a>
best online payday loans
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">cash advance loans</a>

303 JthasgwnaistE JthasgwnaistE | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 2:01 | Reagovat

500 payday loans
<a href="https://cashadvancevtg.com/">payday loans online</a>
personal loans bad credit
<a href=https://cashadvancevtg.com/>pay day loans</a>

304 JthasgwnaistE JthasgwnaistE | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 17:46 | Reagovat

best debt consolidation loan
<a href="https://cashadvancevtg.com/">best payday loans</a>
payday loans bad credit
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday day loans</a>

305 JtbwwnaistE JtbwwnaistE | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:27 | Reagovat

1000 payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org/">3 month payday loans</a>
bad credit loans andnot payday loan
<a href=https://loansonlinevaec.org/>online payday loan</a>

306 Dbsabggspeany Dbsabggspeany | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:59 | Reagovat

best payday advance loans
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">pay day loans</a>
capital finance one payday loan
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">3 month payday loans</a>

307 JtaxnaistE JtaxnaistE | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 2:18 | Reagovat

bad credit absolutely no faxing payday loan
<a href="https://badcreditnyrc.org/">payday loans online direct lenders only</a>
american online marketing payday loan
<a href=https://badcreditnyrc.org/>fast payday loan</a>

308 Dsbgspeany Dsbgspeany | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 13:20 | Reagovat

payday loan online
<a href="https://paydayploansonline.org/">cash advance loans</a>
bad credit payday loan lenders
<a href="https://paydayploansonline.org/">online payday loans</a>

309 JtaxnaistE JtaxnaistE | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 16:51 | Reagovat

1 hour payday loans
<a href="https://badcreditnyrc.org/">instant payday loans</a>
payday cash advance loan
<a href=https://badcreditnyrc.org/>online payday loan</a>

310 Dsbgbspeany Dsbgbspeany | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 2:29 | Reagovat

installment loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">cash loan</a>
3 month payday loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday loan online</a>

311 Zvstamogue Zvstamogue | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 14:31 | Reagovat

the best payday loans
<a href="https://paydaykko.org/">best payday loans</a>
can military get payday loans
<a href=https://paydaykko.org/>cash advance now</a>

312 Dnbcspeany Dnbcspeany | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 17:24 | Reagovat

instant personal loans
<a href="https://paydaynnoo.org/">bad credit loans</a>
no fax payday loan today
<a href="https://paydaynnoo.org/">pay day loan</a>

313 JbscnaistE JbscnaistE | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 3:46 | Reagovat

instant loans
<a href="https://paydayacerloans.com/">payday cash loan</a>
checkn
<a href=https://paydayacerloans.com/>online payday loan</a>

314 JbbnaistE JbbnaistE | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 18:21 | Reagovat

moneytree payday loans
<a href="https://personalnae.org/">online payday loans direct lenders</a>
loans unemployed
<a href=https://personalnae.org/>loans payday</a>

315 Zmsamogue Zmsamogue | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 12:55 | Reagovat

auto payday loans
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">personal loans</a>
payday advance direct lender
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>get installment loan</a>

316 Zmsamogue Zmsamogue | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 18:55 | Reagovat

cash loan
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">best online payday loans</a>
small business loans bad credit
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>payday loans near me</a>

317 Dbsspeany Dbsspeany | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 7:53 | Reagovat

auto loans for bad credit
<a href="https://payday-loans.us.org/">bad credit loans</a>
online installment loans
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans no credit check</a>

318 MndLoste MndLoste | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 6:01 | Reagovat

buy viagra canada
<a href="http://viagrapfhze.com/">over the counter viagra</a>
buy brand name viagra cost
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra for sale</a> ’

319 MdvxLoste MdvxLoste | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 18:45 | Reagovat

viagra patent expiration date
<a href="http://viagracnar.com/">free viagra samples</a>
buy brand viagra
<a href="http://viagracnar.com/">viagra pills</a> ’

320 MbsLoste MbsLoste | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 20:45 | Reagovat

generic viagra rx
<a href="http://newmed1onlinev.com/">buy viagra cheap</a>
100mg viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra dosage</a> ’

321 MbsLoste MbsLoste | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 0:43 | Reagovat

how long does viagra last
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra dose</a>
viagra prescription uk
<a href="http://newmed1onlinev.com/">how does viagra work</a> ’

322 MbsLoste MbsLoste | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 16:23 | Reagovat

buy real viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra cost</a>
buy cheap viagra online uk
<a href="http://newmed1onlinev.com/">buying viagra</a> ’

323 Fndassini Fndassini | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 15:54 | Reagovat

cialis 100mg
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
usa cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis cheap</a> ’

324 GevShouth GevShouth | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 2:33 | Reagovat

cialis use in women
<a href="http://jrucialis.com/">cialis cost</a>
cialis daily dose
<a href=http://jrucialis.com/>cialis for sale</a> ’

325 Fndassini Fndassini | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 16:56 | Reagovat

cialis original buy online
<a href="http://haycialis.com/"></a>
cialis online uk
<a href="http://haycialis.com/">cialis on line</a> ’

326 EvShouth EvShouth | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 13:25 | Reagovat

cialis 20mg price
<a href="http://veucialis.com/">buy cheap cialis</a>
buy cialis online without a prescription
<a href=http://veucialis.com/>cheap cialis online</a> ’

327 BrcPitiof BrcPitiof | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 3:30 | Reagovat

loan cash
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans</a>
bad credit personal loans
<a href=https://payday-loans.us.org/>payday advance</a>

328 RokBypoke RokBypoke | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 13:20 | Reagovat

viagra patent expiration http://genericonlineviaqra.com/ ok’

329 Mhtinsevy Mhtinsevy | E-mail | Web | 1. února 2018 v 23:26 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
bc payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance america</a>

330 Mhtinsevy Mhtinsevy | E-mail | Web | 2. února 2018 v 1:51 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
applying for a payday loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance loans</a>

331 BrvsnaistE BrvsnaistE | E-mail | Web | 3. února 2018 v 23:46 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans bad credit</a>
instant payday loans <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans online</a>

332 Dxvspeany Dxvspeany | E-mail | Web | 4. února 2018 v 0:10 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance near me</a>
same day loans bad credit <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance usa</a>

333 Omcitemi Omcitemi | E-mail | Web | 8. února 2018 v 0:23 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> faxless payday loans</a>
bad credit consolidation loans https://365paydayloan.org/ -  faxless payday loan

334 Omcitemi Omcitemi | E-mail | Web | 8. února 2018 v 2:50 | Reagovat

OK’
<a href="https://365paydayloan.org/"> payday loans no fax</a>
big payday loan company https://365paydayloan.org/ -  no fax payday loans

335 TvbMeque TvbMeque | E-mail | Web | 8. února 2018 v 5:09 | Reagovat

OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">online loans</a>
quick loan lenders https://24paydayloan.org/ - get a loan

336 Ldfunavy Ldfunavy | E-mail | Web | 9. února 2018 v 14:10 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">buy viagra</a> price of viagra <a href=http://genericviaser.com/>buy viagra</a> ok’

337 Ldfunavy Ldfunavy | E-mail | Web | 9. února 2018 v 17:44 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">viagra</a> lowest cost viagra <a href=http://genericviaser.com/>buy viagra</a> ok’

338 Randallzek Randallzek | E-mail | Web | 10. února 2018 v 3:28 | Reagovat

what foods are natural viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
viagra or others
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
viagra similar products over the counter

339 Randallzek Randallzek | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:06 | Reagovat

herpes and viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
viagra and cheating
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra online</a>
thuoc viagra bГЎn б»џ Д‘Гўu

340 Randallzek Randallzek | E-mail | Web | 10. února 2018 v 20:40 | Reagovat

viagra headquarters photo hoax
<a href=http://www.viagrabs.com>buy viagra</a>
buying viagra in the uk over the counter
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
psa levels and viagra

341 Michaelcrire Michaelcrire | E-mail | Web | 13. února 2018 v 0:51 | Reagovat

buy viagra levitra and cialis
<a href=http://jcialisf.com>generic cialis</a>
red cialis nasД±l kullanД±lД±r
<a href="http://jcialisf.com">pfizer cialis</a>
cialis not strong enough

342 Lbdoscic Lbdoscic | E-mail | Web | 14. února 2018 v 16:26 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">business plan writers</a>
buying dissertations
https://writebusinessplan.us.com/ - writing business plan

343 Lbdoscic Lbdoscic | E-mail | Web | 14. února 2018 v 19:51 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplan.us.com/">writing business plan</a>
custom research papers for
https://writebusinessplan.us.com/ - business plans

344 Gbcgrali Gbcgrali | E-mail | Web | 19. února 2018 v 16:20 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">online loan</a>
debt consolidation home loan <a href="https://loanonline.us.org/">advance cash payday loan</a>
OK’

345 HenryLef HenryLef | E-mail | Web | 20. února 2018 v 0:37 | Reagovat

how long is cialis good for after expiration date
<a href=http://cialisonlinerof.com>cialis online without script</a>
cialis angleterre
<a href="http://cialisonlinerof.com">cialis</a>
cialis and ginseng together

346 Ltvoscic Ltvoscic | E-mail | Web | 21. února 2018 v 0:48 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
best payday advance loans <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>payday advance</a>

347 Mndinsevy Mndinsevy | E-mail | Web | 21. února 2018 v 4:53 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
fast loans bad credit <a href="https://loanonline.us.org/">loan online</a>

348 GrdGuern GrdGuern | E-mail | Web | 22. února 2018 v 15:34 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis price</a>
cialis shelf life
<a href=http://buycialisomskc.com/>cheap cialis</a> OK’

349 Brcassini Brcassini | E-mail | Web | 23. února 2018 v 8:28 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://cialisonlineoansx.com/"></a>
cialis uk online
<a href="http://cialisonlineoansx.com/">buy cialis</a> OK’

350 GbmDiusy GbmDiusy | E-mail | Web | 23. února 2018 v 17:56 | Reagovat

cialis 40 mg dosage - http://buycialisomskc.com/
cialis daily dosage <a href=http://buycialisomskc.com/>cheap cialis</a> ’

351 GbdFleece GbdFleece | E-mail | Web | 25. února 2018 v 1:23 | Reagovat

cialis dosage daily - http://cialisonlineoansx.com/
cialis online pharmacy <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis</a> ’

352 GbbAnycle GbbAnycle | E-mail | Web | 27. února 2018 v 20:12 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">cheap erectile pills</a>
viagra brand cheap
<a href=http://otcerectilepills.com/>generic viagra</a>  OK’

353 Dvsvulse Dvsvulse | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:41 | Reagovat

viagra spam
<a href=http://cheaperectilepills.com/>erectile dysfunction</a>
purchase viagra professional
<a href="http://cheaperectilepills.com/">erectile dysfunction treatment</a> OK’

354 FntBypoke FntBypoke | E-mail | Web | 6. března 2018 v 17:55 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viasergeneric.com/">generic viagra</a>
cheap viagra soft tablet
<a href="http://viasergeneric.com/">generic viagra online</a> OK’

355 RvuBypoke RvuBypoke | E-mail | Web | 9. března 2018 v 15:22 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra</a>
buy brand viagra online
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra</a> OK’

356 RvuBypoke RvuBypoke | E-mail | Web | 9. března 2018 v 20:05 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra generic</a>
viagra natural
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra online</a> OK’

357 Gbrarigh Gbrarigh | E-mail | Web | 10. března 2018 v 15:06 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra</a>
viagra shipped overnight
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>viagra price</a>  OK’

358 Kmsarigh Kmsarigh | E-mail | Web | 13. března 2018 v 15:04 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra</a>
purchase female viagra
<a href=http://viagrapbna.com/>cheap viagra</a>  OK’

359 PlpDrism PlpDrism | E-mail | Web | Neděle v 0:37 | Reagovat

rash caused by amoxil
<a href="http://amoxilpillbuy.com/">amoxil generic name</a>
amoxil dosing peds
<a href=http://amoxilpillbuy.com/>amoxil generic name</a> ’

360 Llmarigh Llmarigh | E-mail | Web | Úterý v 20:34 | Reagovat

generic brands viagra online
<a href="http://buyviaqra.com/">viagra</a>
buy viagra no prescription
<a href=http://buyviaqra.com/>online viagra</a>  OK’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama