Klasická kultura, Starověké Řecko

15. dubna 2008 v 8:44 |  Dějěpis

STAROVĚKÉ ŘECKO

První, kdo ve středomoří úspěšně využili předností civilizace železné doby, byli Féničané. Ještě úspěšnější však byli Řekové, kteří osídlili Egejskou oblast a mohli navázat na vyspělé kultury minojskou (20 - 13. stol. př. n. l.) a mykénskou (16. století př. n. l. ).
Na sklonku 1. tisíciletí př. n. l. přišly do Řecka ze svernějších blastí Balkánského poloostrova další řecké kmeny - DÓRŮ - jejich rodové zřízení se postupně rozpadalo. Vznik řecké kultury se mohl opírat o celou oblast Egejského moře.
Období mezi 11. - 8. stoletím př. n. l.
Zde se Řecká společnost začala rychle měnit. Zdrojem obživy bylo - zemědělství, obchod a řemeslo. V zemědělské výrobě se začalo rozšiřovat pěstování oliv a vinné révy. Ve zpracování kovů začalo převažovat železo těžené z místních ložisek. Velmi rychle se začalo rozvíjet hrnčířství, textilní výroba, koželužství a zpracování dřeva.
Rozvoj zemědělství, řemesla obchodu vedl k majetkové diferenciaci. Řecká společnost byla pravděpodobně někdy kolem roku 800 př. n. l. na prahu vzniku měst a státu. Rychlý rozvoj styků s Blízkým východem (Sýrie, Fénicie, Malá Asie...) umožňily již v 9. století př. n. l. převzít fénickou abecedu, kterou si pak přizpůsobili.
Již v nejstarším období byly položeny základy tzv. městských států (POLIS). Mezi řeckými státy vznikaly na jedné strně četné spory i ozbrojené konflikty, ale na druhé straně existovala mezi nimi i jistá solidarita (např. poskytnutí podpory povstání maloasijských řeckých měst proti perské nadvládě).
Řecká města spojoval společný kult bohů:
Jméno (Řecko)Jméno (Řím)PříbuznostVlastnostiAtributy
AFRODITAVENUSDcera Dia a DionyBohyně lásky a krásyrůže
APOLLÓNAPOLLO
Syn Dia a bohyně Léto,
sestra Artemis
Bůh světla a krásy,
věštby a básnického umění,
výtvarného umění a hudby
vavřín, lyra a flétna
ARTEMISDIANA
Dcera Dia a Léty,
sestra Apollóna
Bohyně lovušípy
ATHÉNAMINERVADcera Dia a Métidy
Bohyně moudrosti, spravedlnosti,
bojovnosti, ochránkyně mužů
přílba, kulatý štít, kopí
ÁRESMARSDyn Dia a HéryBůh válkyVenuše
DÉMÉTÉRCERESDcera Króna a RheieBohyně úrody,rolnictví a dárkyně hosp. plodinkoš na hlavě, věnec
DIONYSOSBAKCHUSSyn Dia a Semelyveselý bůh vína a radovánekštíty vináren
HÁDÉSPLUTO
Syn Krona a Rheiy,
bratr Dia a Poseidona
bůh podsvětí, vládce mrtvýchroh hojnosti, čapka od Kyklopů
HÉFAISTOSVULCANUSSyn Dia a Hérybůh ohně a kovářstvíEtna, výzbroj pro Achillea
HÉBEHÉBEDceraDcera Dia a Hérybohyně mládíNektar, ambrosie
HÉRAJUNODcera Krona a Rheiybohyně manželství, ochránkyně ženžezlo a diadém, granátové jablko
HÉRAKLESHERCULESSyn Diův a Alkmeninslavný mýtický hrdina a polobůhLyra, topol
HERMÉSMERCURIUSSyn Dia a Atlantovy dcery Maieposel bohů, ochránce obchodníků a poutníkůMerkurova hůl
POSEIDONNEPTUNUSDiův bratr, syn Krona a Rheiebůh moří a oceánůzobrazován na kašnách
ZEUSJUPPITERSyn Krona a Rheievládce bohů, nejvyšší bůhOrel, blesky, hromy, Diův chrám, socha Dia Olympského
Jejich obyvatelé navštěvovali společná poutní místa, věštírny, místa sportovních her (Apollónova věštírna v Delfách, olympijské hry v Divě svatyni v Olympii)....
SPARTA
Byl to významný stát, který vznikl na Peloponésu. Spartské zemědělství bylo soběstačné. Styk s ostatními státy byl silně omezen. Razili mince ve zlatě (stříbrné mince byly zakázány. Aby byli Sparťané připraveni kdykoliv zasáhnout proti vzpourám podmaněného obyvatelstva, stali se z nich prakticky "vojáci z povolání". K tomu byla zaměřena celá výchova hochů a dívek.
ATHÉNY
Byl to silný městský stát, který vznikl v Attice. Hluboké sociální rozdíly a napětí hrozily výbuchem otevřeného povstání, proto provedl aténský nejvyšší úředník SOLÓN v roce 594 př. n. l. důležité reformy:
 • združení dlužního otroctví a umožnění rolníkům, kteří padli do otroctví se z něj vykoupit
 • bohatí řemeslníci a obchodníci byli zrovnoprávněni se šlechtou
 • svobodné obyvatelstvo bylo rozděleno do 4. tříd podle majetku
Síla aténského státy se projevila již na přelomu 6. a 5. století př. n. l. v obranných válkách s Peršany. Ti byli poraženi roku 490 př. n. l. u Maratónu, roku 480 př. n. l. u Thermopyl a Salaminy a roku 479 př. n. l. u Plataj.
Hospodářsky a vojensky silné Atény sdružily kolem sebe okolo sta řeckých měst a vytvořily roku 478 př. n. l. aténský námořní spolek. Každý člen spolku byl povinen přispívat k budování silného spolkového loďstva. Spolkovému loďstvu se pak podařilo několikrát Peršany porazit a v roce 449 př. n. l. byli Peršané nuceni uzavřit s Aténami mír.
Mocenské spory mezi Aténami a Saprtou vedly k dlouhotrvající peloponéské válce 431 - 404 př. n. l. Začala střetem Atén a Korintu o nadvládu v západním a severním Řecku a na korintské šíji. Korint naléhal na Spartu, která se ho ujala vypověděla válku Aténám, válka skončila jejich porážkou, ale i Sparta z ní vyšla velmi oslabena. Po porážce Athén se stala v %Recku nejsilnějším státem Sparta => HEGEMONIE (nadvláda Sparty). Spory mezi řeckými městy pokračovaly i po jejím skončení v 1. polovině 4. století př. n. l. Do těchto sporů se vměšovali i Peršané. Řecká města vytvářela různé dočasné spolky, až v roce 338 př. n. l. byla přemožena silnějším makedonským soupeřem.
Severní makedonské kmeny byly Řeky považovány za barbary, protože byly na nižší civilizační úrovni - živili se pastevectvím a zemědělstvím a rodové zřízení se u nich rozpadalo později. Hospodářský a politický rozvoj Makedonie dostal nové podněty za vlády FILIPA II. (359 - 336 př. n. l.). Ten zreorganizoval armádu, žěžkooděnou pěchotu přebudoval na makedonskou falangu. Nad Řeckými městy zvítězil - obrannou politikou, podplácení, pomluvy, využívání sociálního napětí. v r. 338 př. n. l. zvítězil na Athénami a Thébami v bitvě u Chaironeie a donutil je uznat jeho nadvládu.S nimi se následně dohodl na společném boji proti Persii. => vytvořil s nimi korintský spolek. Ve vnitřních záležitostech podrobeným státům ponechával zdánlivou samostatnost. R. 336 př. n. l. byl Fioip zavražděn uprostřed válečných příprav.
Filipovy cíle uskutečnil až jeho syn ALEXANDR MAKEDONSKÝ (336 - 323 př. n. l.)
 • dobyl přední Asii, Egypt - r. 332 př. n. l.
 • po prážce preské armády pronikl s vojskem do Střední Asie a Západní Indie
 • dobyl také r. 331 př. n. l. Mezopotámii (porazil znovu Perského krále v bitvě u GAVGAMEL)
 • stal se tak na krátkou dobu hlavo největší říše
 • r. 323 př. n. l. umírá
 • po jeho smrti nastaly spory o trůn a říše se začala rozpadat na menší státy (Makedonie, Sýrie, Egypt atd...).
 • v r. 333 bitva u Issu - Peršané poraženi
Výboji Alexandra Makedonského přivedly řeckou kulturu do styku s kulturním dědictvím starých civilizací a zahájily období tzv. HELÉNISMU (prolínání řecké kultury s kulturou Asijskou). V této době se objevil nový soupeř Řecka - říše Římská. Ta se zmocnila roku 148 př. n. l. Makedonie, o dva roky později i Řecka. Postupně upadaly pod nadvládu Říma ostatní helénistické státy a v roce 30 př. n. l. byl připojen také Egypt. Středomořská civilizace tak vytvořila další mocnou říši - ŘÍŠI ŘÍMSKOU.
Známé dílo helénistického období RHODSKÝ KOLOS - jeden z divů světa; centrem Helénismu byl ostrov RHODOS.
pozn: HEINRICH SCHLIEMANN → německý obchodník a amatérský archeolog - objevitel TRÓJE.
Rozkvět Řecka v době klasické:
→ v řeckých městských státech dovedli číst a psát téměř všicni svobodní občané.
1. FILOZOFIE - láska k moudrosti (SOFISTÉ - učitelé moudrosti; trávili svůj čas na cestách, a za peníze učili bohaté mladíky základům práva, politiky a rétoriky). Významní filozofové: PROTÁGORAS →" Člověk je vírou všech věcí"; SOKRATES→ "Vím, že nic nevím"
2. DĚJEPISECTVÍ - HERODOTOS OTEC HISTORIE
3. LÉKAŘSTVÍ - HIPPOKRATES - dodnes platí jeho lékařská přísaha
4. ARCHITEKTURA: Slohy: • Dórský; •Jónský; • Korintský
5.SOCHAŘSTVÍ: •Ideál lidské dokonalosti, • Spolupráce ATLET, LÉKAŘ, UMĚLEC - discobolos; •sochy byly z vápence, mramoru, bronzu,
Sochaři: FEIDIAS - socha DIA
ŘECKO-PERSKÉ VÁLKY
Šlo o konflikt mezi Perskou říší a Řeckem.
5. významných událostí těchto válek:
 1. 50 př. n. l. - povstání Řeckých obcí na pobřeží Malé Asie; pomoc poskytly Athény a perský král DAREIOS I. využil povstání jako záminku k tažení proti Řecku.
 2. 492 př. n. l. - perská výprava do Řecka nedorazila; vojsko bylo zničeo bouří u mysu ATHOS (loďstvo)
 3. 490 př. n. l. - bitva u MARATHONU; Peršané táhli přšs KIKLADSKÉ ostrovy na ATHÉNY v bitvě Athéňané zvítězili (marazónský běh)
 4. 480 př. n. l. - bitva u THERMOPYL (horský průsmyk); Řekové se marně snažili zadržet Peršany, po lstivém útoku do zad zůstal v průsmyku Spartský král LEONIDAS s 30é Sparťany - Všichni padli.
 5. 480 př. n. l. - námořní bitva u ostrova SALAMÍNY; Perské loďstvo bylo poraženo azbytek pěšího Perského vojska byl poražen v bitvě u PLATAJ v roce 479 př. n. l. Řekové zvítězili a Perský král uznal nezávislost Maloasijských Řeků.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (523)
Zobrazit starší komentáře

501 nfcAvash nfcAvash | E-mail | Web | 30. července 2018 v 19:39 | Reagovat

cialis daily <a href="https://forumdemulheres.com/#">tadalafil liquid</a> buy tadalafil online <a href=https://forumdemulheres.com/#>tadalafil dosage</a>

502 ngopocgn ngopocgn | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 7:07 | Reagovat

c <a href= http://viagratph.com# >cheap viagra</a> saying <a href=http://viagratph.com#>viagra</a> buy viagra

503 nyhunavy nyhunavy | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 17:25 | Reagovat

discount cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">tadalafil citrate</a> cialis generic <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis for sale</a>

504 bfcunavy bfcunavy | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 0:28 | Reagovat

viagra stories <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra</a> viagra cheap <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra for women</a>

505 sffAvash sffAvash | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 12:33 | Reagovat

how does viagra work <a href="https://susamsokagim.com/">buy viagra on line</a> buy viagra <a href=https://susamsokagim.com/>sildenafil 100</a>

506 bfdnousE bfdnousE | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 2:32 | Reagovat

viagra from india <a href="http://mo-basta.org/">viagra 100mg</a> generic viagra <a href=http://mo-basta.org/>cheap generic viagra</a>

507 sffAvash sffAvash | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 2:33 | Reagovat

womens viagra <a href="https://susamsokagim.com/">sildenafil 100</a> viagra sale <a href=https://susamsokagim.com/>buy online viagra</a>

508 ceihdign ceihdign | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 17:34 | Reagovat

e http://zithromaxvikky.com# order zithromax

509 sctplvaz sctplvaz | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 18:59 | Reagovat

clomid for sale <a href= http://clomidvikky.com# >buy clomid</a> fall

510 nzwpucdm nzwpucdm | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 20:11 | Reagovat

g http://viagravikky.com# natural viagra for men <a href= http://viagravikky.com# >cheap viagra</a> pray

511 wtccpwkt wtccpwkt | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 20:43 | Reagovat

w http://zithromaxvikky.com# zithromax

512 edzfgxig edzfgxig | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 1:54 | Reagovat

g http://cialisvikky.com# cialis bathtub <a href= http://cialisvikky.com# >cialis generic</a> doctor

513 fzkxnwtg fzkxnwtg | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 2:37 | Reagovat

w http://viagravikky.com# generic sildenafil citrate

514 ceuiukey ceuiukey | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 6:41 | Reagovat

f http://prednisonevikky.com# prednisone canada

515 qsahkhbw qsahkhbw | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 7:56 | Reagovat

k <a href= http://viagratph.com >buy viagra</a> fresh <a href=http://viagratph.com>buy viagra</a> viagra online

516 nlucehba nlucehba | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 11:35 | Reagovat

m <a href= http://viagratph.com >viagra online</a> spent <a href=http://viagratph.com>generic viagra</a> buy viagra generic

517 DavidGen DavidGen | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 2:25 | Reagovat

<a href=http://hydra18.biz/>hydra center</a> - hydra.onion, гидра ссылка

518 xoyhjycw xoyhjycw | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 18:08 | Reagovat

s <a href= http://viagratph.com >cheap viagra</a> suddenly <a href=http://viagratph.com>buy viagra generic</a> viagra

519 tpuiokfj tpuiokfj | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 18:42 | Reagovat

k <a href= http://viagratph.com >buy viagra</a> best <a href=http://viagratph.com>viagra online</a> buy viagra generic

520 ieafrulx ieafrulx | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 22:34 | Reagovat

q <a href= http://viagratph.com >generic viagra</a> continued <a href=http://viagratph.com>viagra online</a> cheap viagra

521 Jacobcep Jacobcep | E-mail | Web | 4. září 2018 v 13:46 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

522 MorrisGooto MorrisGooto | E-mail | 7. září 2018 v 9:55 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

523 Albertsic Albertsic | E-mail | Web | 12. září 2018 v 16:34 | Reagovat

<a href=https://cardswm.com/>карта терминалов webmoney</a> - пополнение вебмани через карту, вебмани карта пластиковая.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama